Wstęp

 1. Polityka prywatności Serwisu www.akademiaoze.com.pl zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora serwisu www.akademiaoze.com.pl, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w serwisie www.akademiaoze.com.pl plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
 2. Serwis www.akademiaoze.com.pl może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.
 3. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu https://magazynportaloze.com.pl/

1

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu internetowego www.akademiaoze.com.pl jest – Anna Faltus prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Szkolenia OZE Anna Faltus NIP 6381619046  adresy elektroniczne szkolenia@szkoleniaoze.com.pl nr telefonu +48 500 606 244 – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą serwisu www. akademiaoze.com.pl

2

 1. Dane osobowe w serwisie www.akademiaoze.com.pl przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.

3

 1. Korzystanie z serwisu internetowego www.akademiaoze.com.pl, w tym zawieranie umowy usługi szkoleniowej jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze serwisu www.akademiaoze.com.pl jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków gdy:
 • niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie serwisu oraz w Regulaminie Szkoleń www.akademiaoze.com.pl i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 • Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie serwisu www.akademiaoze.com.pl oraz w Regulaminie serwisu www.akademiaoze.com.pl;
 • gdy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

4

 1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
 • przetwarzane zgodnie z prawem;
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych,
  w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 

5

 1. Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane.
 2. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 

6

 1. W celu zawarcia i wykonania Umowy Szkoleniowej lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów (na podstawie Artykułu 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO Administrator przetwarza:
 • imię nazwisko Zamawiającego lub Uczestnika
 • numer telefonu Zamawiającego lub Uczestnika
 • adres poczty elektronicznej Zamawiającego lub Uczestnika
 • adres korespondencyjny Zamawiającego lub Uczestnika
 • firma osoby fizycznej, adres, NIP Zamawiającego
 1. Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy. Po wykonaniu, rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy Szkoleniowej, Administrator przetwarza powyższe dane osobowe, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (na podstawie Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO).
 2. Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata).

7

 1. Na podstawie Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395) w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych Administrator przetwarza firmę osoby fizycznej, adres prowadzenia działalności, NIP Zamawiającego.
 2. Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

8

 1. Dane osobowe wpisywane w formularzu kontaktowym, zapisie na newslettera będą przetwarzane:
 2. Na podstawie Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO – w przypadku udzielenia zgody przez osobę której dane dotyczą lub zawarcia i wykonania umowy — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy) w następującym zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, opis zapytania.

  lub

  marketingu bezpośredniego usług szkoleniowych — na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
  f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest informowanie potencjalnych klientów o aktualnej ofercie i działalności gospodarczej.

 1. Dane osobowe wpisywane w formularzu kontaktowym, zapisie na newslettera mogą zostać ujawnione firmom świadczącym na rzecz Administratora usługi z zakresu IT;
 2. Dane osobowe wpisywane w zapisie na newslettera, rejestracji konta użytkownika będą przechowywane przez okres do momentu cofnięcia zgody na otrzymywanie newslettera lub zamknięcia konta;
 3. Dane osobowe wpisywane w formularzu kontaktowym będą przechowywane przez okres 6 miesięcy — w przypadku gdy nie dojdzie do zawarcia umowy lub do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora;
 4. Dane osobowe i zgoda na ich przetwarzanie mogą być w każdym czasie zaktualizowane przez osobę, której dotyczą lub zgoda na ich przetwarzanie może zostać cofnięta;

9

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania serwisu www.szkoleniaoze.com.pl, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego, przy czym Administrator zapewnia, że w takim przypadku odbywać się to będzie
  w stosunku do państwa zapewniającego odpowiedni stopień ochrony – zgodny
  z Rozporządzeniem RODO, a osoba której dane dotyczą ma możliwość uzyskania kopii swoich danych. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
 4. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów serwisu www.akademiaoze.com.pl mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
 • podmiotom obsługującym płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Klienta, który korzysta z serwisu www.szkoleniaoze.com.pl ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w serwisu www.akademiaoze.com.pl na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.
 • dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym serwisu www.akademiaoze.com.pl i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia serwisu www.akademiaoze.com.pl, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
 • dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

10

 1. Administrator może korzystać w serwisu www.akademiaoze.com.pl z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy, czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w serwisu www.akademiaoze.com.pl. Efektem korzystania z profilowania w serwisu www.akademiaoze.com.pl może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o szkoleniach, przesłanie propozycji szkolenia, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty serwisu www.szkoleniaoze.com.pl. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zamówienia szkolenia w serwisie www.szkoleniaoze.com.pl.
 2. Profilowanie w serwisie www.akademiaoze.com.pl polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie serwisu www.szkoleniaoze.com.pl np. przeglądanie strony konkretnego szkolenia w serwisie www.szkoleniaoze.com.pl, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zamówień w serwisie www.akademiaoze.com.pl. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy
 3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

11

 1. W zakresie wszelkich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, w tym przesyłanych w celu zawarcia umowy, przesłanych przez formularz kontaktowy, zapis na newslettera czy rejestracji konta, osoba której dane dotyczą ma prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych ,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych – na warunkach określonych w RODO;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jego dane osobowe byłyby przetwarzane niezgodnie z prawem.

12

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę serwisu www.akademiaoze.com.pl (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający serwis www.akademiaoze.com.pl). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies,
  a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko
 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony www.szkoleniaoze.com.pl w następujących celach:
 • identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych na stronie www.akademiaoze.com.pl i pokazywania, że są zalogowani;
 • zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy, ankiet lub danych logowania do serwisu www.akademiaoze.com.pl
 • dostosowywania zawartości strony www.akademiaoze.com.pl do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze strony www.akademiaoze.com.pl;
 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony www.akademiaoze.com.pl;
 • remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających www.akademiaoze.com.pl poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.;
 1. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności strony www.akademiaoze.com.plu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
 2. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez serwis www.akademiaoze.com.pl – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 3. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.
 4. Administrator może korzystać w ramach strony www.akademiaoze.com.pl z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch na stronie www.akademiaoze.com.pl. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu serwisu www.akademiaoze.com.pl. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Serwisu www.akademiaoze.com.pl. Administrator korzystając z powyższych usług w serwisie www.szkoleniaoze.com.pl gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących serwis www.szkoleniaoze.com.pl oraz sposób ich zachowania na stronie www.akademiaoze.com.pl, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
 5. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie www.akademiaoze.com.pl – w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
 6. Administrator może korzystać w ramach serwisu www.akademiaoze.com.pl z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługa ta pomaga Administratorowi mierzyć skuteczność reklam oraz dowiadywać się, jakie działania podejmują odwiedzający serwis www.akademiaoze.com.pl, a także wyświetlać tym osobom dopasowane reklamy. Szczegółowe informacje o działaniu Piksela Facebooka możesz znaleźć pod następującym adresem internetowym: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content =
 7. Zarządzanie działaniem Piksela Facebooka jest możliwe poprzez ustawienia reklam w swoim koncie na portalu Facebook.com https:// www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen